c
Cavallo da sella tedesco Giumenta Puledri
 (03/2024) 175 cm Baio in Naila
3 Video
+5 Immagini

Stutfohlen 03.'24 von BOOM x FASZINATION PUR

Tipo di inserzione: Cavallo in vendita
ID dell'annuncio: 4054606
Data di pubblicazione: 15/05/2024
Annunci chiamata: 292
Annuncio annotato: 9
Categoria di prezzo 5.000 € Fino a 10.000 €
Segna
Stampa
r Reclamo

Ulteriori informazioniIl cavallo equitazione tedesca non è la propria razza di cavalli, ma un termine generico per tutti i Warmblood cavalli allevati in Germania. Vari Warmbloods tedesco (Warmblood bavarese, cavallo sportivo tedesco, Hannover, Holstein, Oldenburg, Warmblood tedesco, Meclemburgo Warmblood, Senner cavallo, ... Maggiori informazioni su horse breed Cavallo da sella tedesco
Puledri (03/2024)
175 cm
Baio
Dressage
Allevamento
Zuchtverband für deutsche Pferde
Non domato
Conducibile con la cavezza
Sferrato
Tranquillo durante la ferratura
Direttamente dall’allevatore
Passaporto equino disponibile
Senza eczema

Descrizione

Tedesco
  • Inglese
  • Polacco
  • Italiano
  • Svedese
  • Olandese
  • Spagnolo
  • Francese
  • Tedesco
WüPie's Ella Boombastic - geb. 03.'24 - wird eingetragen beim ZfdP - braunes, typvolles und bewegungsstarkes, sehr langbeiniges Stutfohlen mit viel Aufmachung und Aufrichtung, großrahmig - sehr gutes, stabiles Exterieur mit Fundament - viel Grundschwung durch den ganzen Körper 3 sehr gut geregelte raumgreifende GGA, klar im Kopf, immer freundlich.

Aus unserem Zuchtjahrgang 2024 bieten wir direkt aus Züchterhand (ZfdP Zuchtstall) ein Dt. Reitpferde Stutfohlen zum Verkauf in gute, wertschätzende, fördernde und vor allem erfahrene Hände.

Geschätztes Endmaß ca 175+/-.

Unsere ELLA überzeugt mit ihrer Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit auf den ersten Blick, vorsichtig neugierig gepaart mit dem richtigen Temperament, ihr Auftreten und ihre Präsenz, vor allem aber mit ihren lockeren raumgreifenden Bewegungen, leichtfüßig federn mit genügend Schub aus der Hinterhand, einem korrektem, stabilem Körperbau und Größe.

Sie wird bis zur Abgabe im Herbst diesen Jahres Halfter führig übergeben, ist Schmiede und Verlade fromm und mehrfach entwurmt.

Unsere wunderschöne junge Dame bringt Vieles mit, um später viel Spaß und Erfolg mit ihr im Viereck zu haben.

Ihre Mutter ELSA - eine Oldenburger Stute, eingetragen ins Stutbuch I beim ZfdP und in Oldenburg - braun, großrahmig und enormen Raumgriff mit ca 172cm. Hervor zu heben ist ihr Schritt mit 8,0 - Ihr Bewegungsablauf mit genügend Raumgriff und Antritt lässt keine Wünsche offen. Klar im Kopf, jedoch mit gewünschtem Temperament. Auf Zuchtschauen konnte sie bereits einige Prämien für sich verzeichnen. 
Desweiteren lässt ihre Abstammung Dressurherzen höher schlagen. Väterlicherseits geht sie zurück auf FASZINATION PUR x FÜRST HEINRICH x DONNERBALL. Mütterlichers geht die Abstammung zurück auf ROHDIAMANT x RUBINSTEIN I x GRUNDSTEIN II.

Vater BOOM, Landgestüt Moritzburg, siehe Näheres im folgenden Link : 
https://www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/hengste/hengstverzeichnis/boom/

WüPie's Ella Boombastic kann natürlich gerne bei uns 'WüPie - Pferdezucht' in Oberfranken, Standort 95119, besichtigt werden.

Wer eine bewegungsstarke und wunderschöne DressurPartnerin für die sportliche Zukunft an seiner Seite sucht, der ist hier genau richtig. 
Bei echtem Interesse, Fragen oder einer Terminvereinbarung zur Besichtigung schreiben Sie uns gerne an, wir freuen uns auf Sie.

Sie finden uns auch im Internet bei Facebook unter 'WüPie's Pferdezucht und Schmiedeteam' oder Instagram und TikTok unter 'bawuepie'.
Questo testo è stato tradotto automaticamente.
WüPie's Ella Boombastic - born 03.'24 - will be registered at the ZfdP - bay, typey and strong-moving, very long-legged filly with lots of conformation and uprightness, large-framed - very good, stable conformation with foundation - lots of basic swing through the whole body 3 very well-regulated, ground-covering gaits, clear in the head, always friendly.

We are offering a German Riding Horse filly from our 2024 breeding year directly from the breeder (ZfdP breeding stable) for sale into good, appreciative, supportive and above all experienced hands.

Estimated final size approx. 175+/-.

Our ELLA convinces with her friendliness and open-mindedness at first sight, careful curiosity paired with the right temperament, her appearance and presence, but above all with her loose, expansive movements, light-footed suspension with sufficient thrust from the hindquarters, a correct, stable conformation and size.

She will be halter trained until she is handed over in the fall of this year. She is farrier and loader approved and has been wormed several times.

Our beautiful young lady has everything it takes to have lots of fun and success with her in the arena later on.

Her dam ELSA - an Oldenburg mare, registered in Mare Book I at the ZfdP and in Oldenburg - is bay, large-framed and has an enormous reach of approx. 172 cm. Her walk is to be emphasized with 8.0 - her movement with sufficient scope and impulsion leaves nothing to be desired. Clear-headed, but with the desired temperament. She has already won several awards at breeding shows.
Furthermore, her pedigree makes dressage hearts beat faster. On her father's side she goes back to FASZINATION PUR x FÜRST HEINRICH x DONNERBALL. On her dam's side, the lineage goes back to ROHDIAMANT x RUBINSTEIN I x GRUNDSTEIN II.

Sire BOOM, State Stud Moritzburg, see more details in the following link :
https://www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/hengste/hengstverzeichnis/boom/

WüPie's Ella Boombastic can of course be viewed at our 'WüPie - Pferdezucht' in Upper Franconia, location 95119.

If you are looking for a beautiful dressage partner with strong movements for your sporting future, you have come to the right place.
If you are genuinely interested, have any questions or would like to make an appointment to view the horse, please contact us, we look forward to hearing from you.

You can also find us on Facebook under 'WüPie's Pferdezucht und Schmiedeteam' or Instagram and TikTok under 'bawuepie'.
Questo testo è stato tradotto automaticamente.
WüPie's Ella Boombastic - ur. 03.'24 - będzie zarejestrowana w ZfdP - gniada, w typie i mocnym ruchu, bardzo długonoga klaczka z dużą ilością pokroju i wyprostu, o dużej ramie - bardzo dobra, stabilna budowa z podbudową - dużo podstawowego wymachu przez całe ciało 3 bardzo dobrze uregulowane, przykrywające ziemię chody, czysta w głowie, zawsze przyjazna.

Oferujemy na sprzedaż klaczkę niemieckiego konia wierzchowego z naszej kolekcji hodowlanej 2024 bezpośrednio od hodowcy (stajnia hodowlana ZfdP) w dobre, ceniące, wspierające i przede wszystkim doświadczone ręce.

Szacowany ostateczny wzrost ok. 175+/-.

Nasza ELLA przekonuje swoją życzliwością i otwartością od pierwszego wejrzenia, uważną ciekawością połączoną z odpowiednim temperamentem, jej postawą i prezencją, ale przede wszystkim luźnym, ekspansywnym ruchem, lekkim zawieszeniem z wystarczającym napędem z zadu, prawidłową, stabilną budową i rozmiarem.

Do jesieni tego roku będzie trenowana na halterze, jest zatwierdzona przez kowala i ładowacza oraz została kilkakrotnie odrobaczona.

Nasza piękna młoda dama ma wszystko, czego potrzeba, aby później dobrze się z nią bawić i odnosić sukcesy na arenie.

Jej matka ELSA - klacz oldenburska, wpisana do Księgi Klaczy I w ZfdP i w Oldenburgu - jest gniada, o dużej budowie i ogromnym zasięgu ok. 172 cm. Na podkreślenie zasługuje jej chód z oceną 8,0 - jej ruch z wystarczającym zakresem i impulsem nie pozostawia nic do życzenia. Jasna głowa, ale z pożądanym temperamentem. Zdobyła już kilka nagród na wystawach hodowlanych.
Co więcej, jej rodowód sprawia, że ujeżdżeniowe serca biją szybciej. Od strony ojca wywodzi się od FASZINATION PUR x FÜRST HEINRICH x DONNERBALL. Po stronie matki jej rodowód sięga ROHDIAMANT x RUBINSTEIN I x GRUNDSTEIN II.

Ojciec BOOM, Moritzburg State Stud, zobacz więcej szczegółów w poniższym linku :
https://www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/hengste/hengstverzeichnis/boom/

WüPie's Ella Boombastic można oczywiście obejrzeć w naszym "WüPie - Pferdezucht" w Górnej Frankonii, lokalizacja 95119.

Jeśli szukasz pięknego partnera ujeżdżeniowego o silnych ruchach dla swojej sportowej przyszłości, trafiłeś we właściwe miejsce.
Jeśli jesteś naprawdę zainteresowany, masz jakieś pytania lub chciałbyś umówić się na spotkanie, aby zobaczyć konia, skontaktuj się z nami, czekamy na wiadomość od Ciebie.

Można nas również znaleźć na Facebooku pod "WüPie's Pferdezucht und Schmiedeteam" lub na Instagramie i TikTok pod "bawuepie".

Discendenza

Posizione

95119 Naila, Bayern
Germania


Offerente

WüPie - Pferdezucht
E
95119 Naila
Germania

Contatta l’offerente

* Questi campi devono essere compilatiInvia messaggio

Ulteriori annunci del fornitore

9 n r
WüPie - Pferdezucht
E
95119 Naila
Germania
i